Holzhausen, Leipzig

Holzhausen, Leipzig, Friedensgebet Kirche Holzhausen

Holzhausen, Leipzig, Friedensgebet, Kirche Holzhausen, 9. März, 19 Uhr.