Holzhausen, Leipzig

Holzhausen: Himmelfahrt auf dem Collmberg

Holzhausen, Leipzig: Himmelfahrt, Gottesdienst, Kolmberg