Holzhausen, Leipzig

Leipzig, Holzhausen: Protokoll, Ortschaftsrat, Februar 2017

Leipzig. Holzhausen. Protokoll Ortschaftsrat. Februar 2017.